Условия за участие 2013

On януари 21, 2013

Десети юбилеен фестивал на православната музика
„Света Богородица – Достойно есть”
гр. Поморие,  България, 7-11 юни 2013 година

Условия за участие:

Участие във фестивала на православна музика в гр. Поморие могат да вземат български и чуждестранни хорове в следните  категории:

1. Православни църковни хорове, които редовно участват в православни богослужения и членовете им не са повече от 36 певци.

2. Източно пеене, в което могат да участват клиросни певци и/или свещеници, както и камерни формации

3. Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли, които включват не повече от 36 изпълнители.

Всички изпълнения от фестивалната програма ще бъдат пред публика в църковен храм ”Рождество на Пресвета Богородица” в гр. Поморие. Участниците във фестивала могат да са професионални или любителски състави.

Репертоар:

1. Програмата за всички категории трябва да включва православни песнопения по избор.

2. Едно от песнопенията задължително трябва да бъде ”Достойно есть”.

3. Поне едно от песнопенията трябва да е от автор от страната участник във фестивала.

4. Желателно е:

– едно песнопение да е създадено преди 1800 година;

– поне едно песнопение  да е създадено през ХХ – ХХI век;

– в програмата да са включени автори от различни страни.

5. Цялата програма не трябва да продължава по-малко от 15 минути и не повече от 20 минути, като в програмата да се отбележи времетраенето на всяко произведение.

6. Всички участници трябва да представят своята програма на богослужебен език, без новоезични преводи и задължително без съпровод.

Съпътстваща програма:

По време на фестивала съставите ще имат възможност:

– да вземат участие в празнични богослужения в гр. Поморие, гр. Бургас и гр. Несебър

– да участват със свободна програма /светска, фолклорна/ на откритите сцени на
гр. Поморие

Условия за участие:

1. Адрес

Цялата кореспонденция /формуляри за участие, въпроси и т.н. / трябва да се изпращат в електронен вид на следния адрес:

mayor@pomorie.org

За повече информация:

Община Поморие, адрес: гр. Поморие, ул. „Солна”  № 5

Диана Апостолова, зам.-кмет община Поморие, моб. тел.: +359 882 42 00 49, тел.: +359 596 2 20 01

Йорданка Туджарова, художествен консултант, моб. тел.: +359 897 37 65 05, тел.: +359 596 2 58 09

Магдалена Шентова,  моб. тел.: +359 882 42 01 16;тел:+359 596 2 63 25 /по въпросите свързани с настаняване, изхранване и цени/

2. Формуляр за участие

– Всеки състав трябва да изпрати  попълнен формуляр за участие до 10  март 2013 г.

– Таксите за участие са следните:

Хорове до 12 човека трябва да изпратят такса за участие в размер на 50 euro /на състав/, а хорове от 13 до 36 човека – 100 euro /на състав/ до 25 април 2013 г.

Таксите за участие трябва да се изпращат на следната банкова сметка:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ТБ ИНВЕСТБАНК АД КЛОН БУРГАС

IBAN сметка BG38IORT73788417000900

BIC код на банката:  IORTBGSF

Код за вид на плащане: 44 40 00

Таксите не се връщат.

Всеки състав към формуляра за участие трябва да добави следните документи:

– кратка биография на хора и диригент – до 10 реда;

– снимки на хора и на диригента;

– скоро направен запис /аудио или видео/, включващ най-малко 3 православни песнопения във формат mp3, mp4, wma, wav, avi, mpeg.

– копие от партитурите на всички песнопения, включени във фестивалната програма;

– списък на участниците, включващ имената, дата на раждане и пол.

Разходи

– Всички разходи са за сметка на участниците.

– Вътрешният транспорт, свързан с осъществяване на фестивалната програма ще бъде за сметка на организаторите.

– За всички хорове транспортните разходи от и до гр. Поморие са за сметка на участниците.

– В таксата за участие са включени документални записи с изпълненията на съставите в програмата на фестивала, които ще бъдат изпратени на всички хорови състави.

Селекция

Членовете на Селекционната комисия ще направят селекция на хоровете на базата на подадените документи. Съставите ще бъдат информирани за решението на комисията до 20 март 2013 година.

Права и задължения

Организаторите притежават всички права върху изпълненията  по време на фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертни програми чрез различни медии, издаването на аудио или видео дискове и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина, без всякакви задължения към участващите състави.

Организаторите на фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, настаняване, реклама и други съпътстващи дейности и разходите по тях.